Dagsorden og indkaldelsen til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Sportsfiskerpigerne.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. marts 2018 kl. 10.00 hos Kirsten Bjerrum, Balshavevej 70, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægter:
– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning.
– Godkendelse af det reviderede regnskab.
– Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
– Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen:
Ændring i vedtægterne § 8.
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar måned.
Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder kontingentet også for det følgende kalenderår.

Ændring i vedtægterne § 4 – 5 – 6.
Forkvinde ændres til formand.

Ændring i vedtægterne § 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 2 medlemmer er til stede.

– Valg af bestyrelse.
På valg Ulla Hansen – modtager genvalg.
– Valg af revisor.
På valg Lene Møller – ønsker ikke genvalg.
– Eventuelt.
Bestyrelsen:
Hvor skal vi fiske indland / udland?
Hvad må det koste?
Hvor mange dage?
Hvor mange medlemmer kan vores forening bære?
Skal der være et loft på f.eks. 50 medlemmer og så venteliste?

Vel mødt – Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sportsfiskerpigerne.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 18. marts 2018 kl. 10.00  hos Kirsten Bjerrum, Balshavevej 70, 8300 Odder.

Dagsorden ifølge vedtægter:
– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning.
– Godkendelse af det reviderede regnskab.
– Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
– Behandling af indkomne forslag.
– Valg af bestyrelse.
På valg Ulla Hansen – modtager genvalg.
– Valg af revisor.
På valg Lene Møller – ønsker ikke genvalg.
– Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag sendes til Sportsfiskerpigerne@hotmail.com

Vel mødt – Bestyrelsen